alpha_company

SHËRBIMET E IT-SË

Teknologjia GHA Rrit Variablat e Biznesit Pesë-Fish me Alpha Soft

Shërbimet e IT-së Zhvillohen më Mirë në Alpha Soft

Dëshironi të shkurtoni kohën administrative në mënyrë që ju dhe stafi juaj të kaloni më shumë kohë me klientët? A është në rritje natyra e biznesit gjithnjë e më shumë globale dhe konkuruese ,rritja e presionit për të mirëmbajtur normat e faturimit pa abuzuar me përdorimin? Në një mjedis me konkurencë që rritet vazhdimisht ,ERP-ja e Alpha Soft dhe software-i i automatizimit të shërbimeve profesionale (PSA) mund t’ju ofrojë ju një pasqyrim në kohë reale të mundësive, burimeve dhe financave ,të cilat do t’ju lejojnë të ofroni shërbime angazhimi ,të cilat maksimizojnë fitueshmërinë.

Përfitimet

PËRMIRËSO MAKSIMIZIMIN E BURIMEVE

Identifiko dhe përcakto burimet më të mira. Përshtat aftësitë e duhura në projektet e duhura nëpërmjet një kërkimi të thjeshtë.

ZHVILLO MARRËDHËNIET ME KLIENTËT

Rrit kënaqesinë e klientëve nëpërmjet shpërndarjes së raporteve të detajuara të projekteve.

FUQIZO EKIPET VIRTUALE

Shpërnda dokumentat dhe përditëso projektet, nga lokacione dhe zona kohore të ndryshme ,nëpërmjet platformës bashkëpunuese të Alpha Soft, të bazuar në cloud.

RRIT FITUESHMËRINË NGA PROJEKTET

Rishikoni afatet kohore, nevojat për burime dhe fitueshmërinë, për të ofruar kuota më të sakta dhe për të identifikuar zonat me marzh përfitimi.