alpha_company

TRANSPORTI & LOGJISTIKA

Shtyni biznesin tuaj përpara me financat në Cloud.

Avancimet në teknologji dhe ndryshimet në mënyrën se si mallrat blihen dhe shiten, po krijojnë kompleksitet po ashtu dhe mundësi për kompanitë e transportit dhe logjistikës. Tregjet konkuruese ndërkombëtare dhe një zinxhir furnizimi gjithnjë e më shumë të digjitalizuar i modelit “omnichannel” do të thotë që njohuritë e shtuara nga të dhënat që shkurtojnë kostot dhe përshpejtojnë shpërndarjen, janë një domosdoshmëri. Për të mbajtur ritmin, kompanitë e transportit dhe të logjistikës kanë nevojë për financa bazë (core financials) që mund t’i ndihmojnë ata të jenë të shpejtë, te kujdesshëm dhe progresiv, duke lëvizur në një mjedis global që është në ndryshim të vazhdueshëm.

TRANSFORMONI

Thyeni kufizimet tuaja me financat në ndryshim (në tranzicion), që janë ndërtuar me mbi 20 vjet përvojë në industri

RINOVONI

Shfrytëzoni fuqinë e Cloud – përmirësoni proçeset dhe konsolidoni librat tuaj.

MODERNIZONI

Mundi konkurencën tuaj me fleksibilitetin e një sistemi të ndërtuar për shekullin e 21-të.

Tiparet e Produktit

MENAXHIMI GJITHËPËRFSHIRËS FINANCIAR

Zgjidhja numër 1 në botë për menaxhimin financiar në Cloud.

BUXHETIM DHE PARASHIKIM I INTEGRUAR

Pajisni organizatën tuaj me mjete të planifikimit, buxhetimit dhe parashikimit, për të siguruar stabilitet financiar dhe rritje.

MENAXHIMI I NDËRTIMIT TË MARREDHENIEVE

Thyeni barrierat (kontraditat mes punonjësve, departamenteve) dhe fuqizoni organizatën tuaj me një pamje 360-gradëshe të punonjësve tuaj.

PLOTESIM

Raportoni të ardhurat me besim dhe saktësi.

ZINXHIRI I INVENTARIT DHE FURNIZIMIT

Vendosni inventarin tuaj në vendin e duhur, në kohën e duhur, me koston e duhur.

MENAXHIMI I SHPENZIMEVE

Siguroni mallra dhe shërbime dhe mbani kostot nën kontroll, duke përdorur menaxhim më të mirë të shpenzimeve.

BUSINESS INTELLIGENCE

Siguroni mallra dhe shërbime dhe mbani kostot nën kontroll, duke përdorur menaxhim më të mirë të shpenzimeve.

MENAXHIMI GLOBAL I BIZNESIT

Menaxhoni filialet e shumta, njësitë e biznesit dhe personat juridikë, të gjitha nga një sistem i vetëm ERP Cloud.